Meer dan alleen asfalt

Het project kijkt samen met de regiopartners naar mogelijkheden van een mobiliteitsaanpak/werkgeversaanpak, betere fietsverbindingen en een mobiliteitshub. Een mobiliteitshub is een knooppunt waar meerder vormen van mobiliteit kunnen samenkomen (meer dan alleen een carpoolplaats). Een mobiliteitsaanpak/werkgeversaanpak betekent dat we onder andere kijken of we de drukte op de weg kunnen verminderen door minder of anders gebruik te maken van de A4. Denk bijvoorbeeld aan variabele werktijden of op een andere manier (openbaar vervoer, fiets) reizen.

Het gaat hierbij om maatregelen die een effect hebben op de doorstroming op de A4, maar ook bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio in het algemeen. Daarom wordt naar deze maatregelen gekeken in een parallel proces naast het project A4 Burgerveen-N14. Dit proces wordt getrokken door de regio, in samenspraak met het Rijk.

Fiets

Samen met de provincie is gekeken naar mogelijkheden om een versterking van het fietsnetwerk te realiseren. Een Verkenning naar de fietsverbinding van Leiden naar Den Haag is eind 2019 afgerond. Penvoerder voor deze Verkenning is de Provincie Zuid-Holland. De Verkenning heeft verschillende voorstellen opgeleverd die voor een verbetering van de fietsverbindingen in dit gebied kunnen zorgen. Samen met de betrokken overheden wordt gekeken naar de mogelijkheden om hier verder invulling aan te geven.

Mobiliteitshub

Een mobiliteitshub is een knooppunt waar meerder vormen van mobiliteit kunnen samenkomen (meer dan alleen een carpoolplaats). In regionaal verband is afgesproken dat een haalbaarheidsstudie wordt gestart naar twee mogelijke locaties voor mobiliteitshubs: Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Vraag is wat er nodig om zo’n hub op de genoemde locaties mogelijk te maken, wat de evt. effecten zijn en hoe hiermee omgegaan kan worden. Trekker is de Provincie Zuid-Holland. De gemeenten Leiden en Zoeterwoude en het Rijk zijn bij deze studie betrokken.

Werkgevers-/mobiliteitsaanpak

De A4 is en blijft ook na de uitbreiding van de capaciteit een drukke verbinding. Daarom zal, samen met de regio (overheden, bedrijven etc.) gekeken worden naar een structurele aanpak voor met name verkeer in de spits. Kunnen gebruikers minder of anders gebruikmaken van de A4 en bijvoorbeeld op een andere manier reizen? En wat is daar dan voor nodig? Het gaat dan met name om afspraken met werkgevers/bedrijven.

Tijdens de uitvoering zal, onder meer ter hoogte van het Ringvaartaquaduct, sprake zijn van hinder. Kunnen afspraken met werkgevers en bedrijven die hinder verminderen? Er wordt tevens gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de hinder bij de uitvoering van de werkzaamheden te verminderen. Deze initiatieven worden samen met Bereikbaar Haaglanden/Rijnland opgepakt. Zo wordt aangesloten bij initiatieven die al lopen en kunnen positieve ervaringen uit andere trajecten worden meegenomen. 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen