Inzicht in lucht- en geluideffecten: 'We zoeken naar de beste oplossing'

30-03-2021 121 keer bekeken 0 reacties

Binnen het project A4 Burgerveen - N14 werken we op dit moment aan de planuitwerking. In deze fase voeren we onder meer milieueffectstudies uit: onderzoeken naar de effecten van de uitbreiding, bijvoorbeeld op luchtkwaliteit en geluidshinder. Hoe gaat dat precies in z’n werk?

Dat weet Victor Hooijmeijer, manager planproducten binnen het project A4 Burgerveen. Samen met collega’s onderzoekt Hooijmeijer wat er nodig is voor een goede inpassing van de A4 in de omgeving. ‘Effectstudies helpen ons daarbij. Neem de onderzoeken naar luchtkwaliteit en geluid. Die maken (milieu)effecten inzichtelijk en begrijpelijk. En dat is van groot belang voor de rest van het project: we toetsen op welke wijze onze plannen uitgevoerd kunnen worden binnen de geldende normen en regels.

Belangrijke informatie

Voor de effectstudies naar lucht en geluid gebruiken we speciale (reken)modellen waarin diverse variabelen zijn opgenomen. Hooijmeijer: ‘De uitkomst van zo’n model leert ons welk effect dit project heeft op de luchtkwaliteit of op de verwachte geluidsbelasting. Heel belangrijke informatie dus om mee te nemen in de planuitwerking. Daarnaast doen we in deze fase ook onderzoeken die niet in rekenmodellen zijn te vatten, bijvoorbeeld op welke wijze we geluidschermen kunnen vormgeven. Kunnen ze ‘groen’ – met begroeiing – worden uitgevoerd, of zouden geïntegreerde zonnepanelen een goed idee zijn? Ook dat is belangrijke informatie om mee te nemen in de verdere uitwerking van onze plannen.’

Begrip

In veel projecten leiden de thema’s lucht en geluid tot veel vragen en onrust. Hooijmeijer: ‘Ik was laatst nog in gesprek met omwonenden die zich zorgen maakten over de luchtkwaliteit. Ik heb toen uitgelegd welke methodieken we gebruiken en welke techniek erachter zit. Door iedereen te betrekken in wat we doen én hoe en waarom we dat doen, zorgen we voor openheid in onze afwegingen. Tegelijkertijd krijgen we zo inzicht in wat mensen beweegt en wat zij belangrijk vinden. Dat wil niet zeggen dat je het altijd met elkaar eens bent, maar hopelijk zorgt het wel voor wederzijds begrip, en uiteindelijk voor een beter plan.’

Oplossingen

Maar wat voor effect heeft de uitbreiding van de A4 op dit traject nu precies op de omgeving? ‘Als er meer asfalt is, trek je meer verkeer naar de weg. Dat is een ding dat zeker is’, zegt Hooijmeijer. ‘Toch is de toename percentueel beperkt als je van 4 naar 5 rijstroken gaat. Wel zien we dat er op sommige plekken knelpunten zijn of ontstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verkeersdoorstroming of de milieueffecten van het extra verkeer. Daar kijken we naar mogelijke oplossingen: stiller asfalt, een geluidsscherm of verbetering van de isolatie van specifieke woningen.’

‘We zoeken naar de beste oplossing die aansluit bij de wet- en regelgeving en die tegelijkertijd de wensen van omwonenden zo goed mogelijk een plek geeft. Dat is soms best complex, want iedereen tevreden stellen is lastig en soms zelfs onmogelijk. Zo kan een geluidsscherm een heel geschikte oplossing zijn om te veel geluid tegen te gaan, maar het is zeker niet voor iedereen een gewenste maatregel. De een is blij dat de geluidshinder zo wordt beperkt; de ander verliest op die manier zijn vrije uitzicht. Daarom houden we in deze fase diverse gesprekken om wensen en bedenkingen op te halen.’

20 jaar vooruit

Hooijmeijer en zijn collega’s hebben ook een positieve verandering in beeld. ‘We kijken in de effectstudies 20 jaar vooruit. En dan zien we een ontwikkeling: de luchtkwaliteit verbetert, omdat we met z’n allen steeds vaker elektrisch gaan rijden. Dat zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen en daarmee voor schonere lucht. Een interessant inzicht dat we gebruiken in de uitwerking van de plannen. Tegelijkertijd blijven er uiteraard zorgen, bijvoorbeeld over de aantasting van natuurgebieden door stikstof. Dat zijn ontwikkelingen waar we onze ogen niet voor kunnen en willen sluiten, die we goed in de gaten houden, en op een transparante manier een plek geven in ons planvormingsproces.’

0  reacties

Cookie-instellingen