Publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau A4 Burgerveen-N14

09-04-2021 115 keer bekeken 0 reacties

Van vrijdag 9 april tot en met donderdag 20 mei 2021 kunnen belangstellenden en belanghebbenden een zienswijze indienen over het voornemen om een procedure te starten voor onderzoek naar de milieueffecten voor het project A4 Burgerveen-N14.

Als start van deze procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Deze notitie is op 9 april gepubliceerd. De notitie dient als onderbouwing om aan te geven welke milieueffecten het project gaat onderzoeken ten behoeve van het Milieueffectrapport (MER).

Door middel van het indienen van een zienswijze geeft het project A4 Burgerveen alle betrokkenen de mogelijkheid om aan te geven wat naar hun idee van belang is om mee te nemen bij de effectonderzoeken. Maar ook wat zij belangrijk vinden voor het vervolg van het project. Alle documenten staan vanaf vrijdag 9 april 2021 op de website Platform Participatie en zijn ook te vinden in de Bibliotheek van deze website. Op papier kunt u de stukken vanaf vrijdag 9 april tot en met donderdag 20 mei 2021 inzien op de volgende locatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (070 456 89 99, uitsluitend op afspraak).

Milieueffectrapport (MER)

Het project A4 Burgerveen – N14 bevindt zich in de Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het Voorkeursalternatief uit de Verkenningsfase verder uitgewerkt en in detail onderzocht. Onderdeel van deze fase is het uitvoeren van een m.e.r-procedure (milieueffectrapportage-procedure). Tijdens deze procedure worden onderzoeken uitgevoerd naar onder andere geluid, luchtkwaliteit, ecologie en landschap, maar ook de verkeerskundige onderbouwing wordt meegenomen. De resultaten van al deze onderzoeken worden verwerkt in een Milieueffectrapport (MER). Daarnaast staat in het MER hoe eventuele negatieve effecten op de omgeving te voorkomen of te verminderen zijn. Het MER is een belangrijk document dat gebruikt wordt voor het ontwerptracébesluit (OTB) (naar verwachting gereed in 2022) en later in een tracébesluit (TB) (naar verwachting gereed in 2023). Met het (ontwerp) tracébesluit wordt het uiteindelijke ontwerp planologische vastgelegd. Het is een bestemmingsplan op Rijksniveau.

Project A4 Burgerveen – N14

Rijkswaterstaat neemt de komende jaren een aantal maatregelen om de verkeersdoorstroming tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag te verbeteren. Naast fysieke aanpassingen aan de weg en het op een zo goed mogelijke manier inpassen van die aanpassingen, kijkt het project samen met de regiopartners ook naar Smart Mobility-oplossingen en een mobiliteitsaanpak. Een structurele aanpak voor met name verkeer in de spits. Door gebruikers minder of anders gebruik te laten maken van de A4 en bijvoorbeeld door een andere manier van reizen.

Informatie en vragen

Voor inhoudelijke vragen kunt u gratis contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 of per e-mail via a4-burgerveen-n14@rws.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 89 99. 

0  reacties

Cookie-instellingen