Uitbreiding A4 is vliegwiel voor gebiedsverbetering

19-04-2021 100 keer bekeken 0 reacties

Rijkswaterstaat wil een goed beeld krijgen van de effecten van de uitbreiding van de A4 Burgerveen - N14 op de omgeving. Daarom voeren we milieueffectstudies uit. Daarnaast doen we onderzoek naar aanvullende mogelijkheden.

Want met de aanpassingen aan de weg zorgt het project straks niet alleen voor een betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Het biedt ook kansen om de directe omgeving van de A4 te verbeteren. De milieueffectrapportage is, samen met de onderzoeken die daarvoor worden uitgevoerd, een verplicht onderdeel om tot een (ontwerp)tracébesluit te komen. De onderzoeken zorgen ervoor dat het milieubelang volwaardig in de besluitvorming wordt betrokken. 

‘Maar we kijken verder dan de wettelijke verplichtingen’, vertelt Victor Hooijmeijer, manager planproducten binnen het project A4 Burgerveen. ‘Dit project vormt voor ons de aanleiding om het gebied onder de loep te nemen. We bekijken wat er van waarde is op deze plek, hoe we die waarde kunnen behouden en hoe we die waar mogelijk verder kunnen versterken.’ 

Natuurvriendelijke oevers

Een goed voorbeeld is de natuur in het gebied. De milieueffectstudie laat zien in hoeverre de uitbreiding van de A4 effect heeft op de beschermde natuurwaarden in het plangebied. Uit de studie volgen mogelijke maatregelen die we vanuit het project moeten nemen om die waarden te behouden en te beschermen. ‘Daarnaast geldt als uitgangspunt voor het ontwerp dat we overal waar dat mogelijk is natuurvriendelijke oevers willen aanleggen’, zegt Hooijmeijer. ‘Wij zien dat als een kans om zo de landschappelijke inpassing van de weg én de ecologische structuren in het gebied te versterken. Zo ben je niet alleen maar een weg aan het verbreden, maar creëer je ook meerwaarde op andere terreinen.’ 

Victor geeft nog een voorbeeld: ‘Als het gebied op de schop gaat, is dat een perfect moment om verder te kijken dan de verbetering van de A4 zelf. Samen met de betrokken partijen denken we ook na hoe we bijvoorbeeld fietsverbindingen in de buurt kunnen verbeteren.’ 

Kansen verzilveren

Hooijmeijer werkt samen met meer dan 50 collega’s aan het project. ‘We zetten ons allemaal in om het gebied rond de A4 nog mooier te maken. Dit project biedt kansen: die zoeken wij, om ze daarna – waar mogelijk – te verzilveren.’

De milieueffectstudies worden de komende maanden uitgevoerd. Vervolgens worden ze gebruikt om de daaruit volgende maatregelen een plek te geven in het ontwerp. Ook de eventuele aanvullende kansen worden in het ontwerp opgenomen. Dat ontwerp vormt vervolgens de basis voor het (ontwerp)tracébesluit dat volgens de huidige planning in de loop van 2022 gereed is.


 

0  reacties

Cookie-instellingen