Waar staan we nu met het project A4 Burgerveen-N14?

16-11-2018 540 keer bekeken 0 reacties

Op 25 oktober 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14 genomen. Dit was de officiële start van het project. Noraly Wieldraaijer, omgevingsmanager van het project A4-Burgerveen-N14, praat ons bij over de stand van zaken.

Vanaf april 2018 zijn we ‘naar buiten gegaan’ met het project. We hebben drie informatieavonden georganiseerd. Iedereen was welkom om binnen te lopen op deze avonden. Tijdens de informatieavonden hadden de bezoekers de mogelijkheid om de problemen op de A4 aan te kaarten en mogelijke oplossingen en maatregelen in te brengen. We hebben leuke en interesse gesprekken gevoerd met inwoners die met nuttige en soms ook creatieve oplossingen kwamen. Een voorbeeld is een maatregel aangedragen door een bewoner uit Hoogmade: “Het plaatsen van lampjes langs de A4 die de rijsnelheid aangeven kan zorgen voor een betere doorstroming en rustiger rijgedrag.” Daarnaast zijn er ideeën binnengekomen via deze website en het 0800-nummer van Rijkswaterstaat.

Na de informatieavonden zijn we de opgehaalde problemen en maatregelen verder gaan verdiepen. Dit is onder andere gebeurd door een aantal werksessies te organiseren met bedrijven, (overheid) organisaties en bewoners die specifieke ideeën hadden rondom de aansluitingen. Ook zijn er individuele gesprekken gevoerd en is gekeken naar maatregelen uit eerder onderzoek.

Alle opgehaalde informatie is verzameld in een zogenaamde groslijst. Vervolgens heeft een trechtering plaatsgevonden naar een probleemanalyse, maatregelen die betrekking hebben op de inpassingsvisie/effectstudies en meekoppelkansen en regiowensen. Kansrijke maatregelen die mogelijk een bijdrage leveren aan de doelstelling van de A4, landen in de longlist. Bij maatregelen die betrekking hebben op de inpassingsvisie/effectstudies kunt u denken aan bijvoorbeeld geluidsschermen. Voor deze maatregelen moeten er eerst effectonderzoeken plaatsvinden. Meekoppelkansen en regiowensen zijn maatregelen waarbij andere partijen bijvoorbeeld gemeenten of provincie betrokken zijn.

De maatregelen in de longlist zijn onderverdeeld in een aantal thema’s, zoals aanpassingen aan de hoofdrijbaan, aanpassingen aan de bebording en Smart Mobility. Vervolgens zijn alle maatregelen beoordeeld op hun kwaliteit. De beoordeling heeft geleid tot meerdere kansrijke maatregelen. Deze zijn opgenomen op de shortlist. De maatregelen op de shortlist zijn vervolgens onderverdeeld in maatregelpakketten.

Daarnaast zijn er ook relatief kleine maatregelen naar voren gekomen in de afgelopen periode. Die maatregelen kunnen mogelijk al op kortere termijn gerealiseerd worden of al eerder (buiten het traject van de Verkenning) worden onderzocht op effectiviteit. Dit zijn de korte termijn-maatregelen.

Het hier benoemde proces, van groslijst naar maatregelpakketten en korte termijn-maatregelen, wordt beschreven in een zogeheten ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). Deze NRD wordt medio januari 2019 gepubliceerd op onze website en kunt u vanaf dat moment ook inzien. Dit proces is tijdens het eerste participatieplatform op donderdag 1 november ook besproken. Dit aan de hand van een ‘praatplaat’, die ook in bovenstaande afbeelding is weergeven.

De NRD heeft nog een ander belangrijk doel. De notitie vormt namelijk ook de start van de m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage-procedure) voor de A4. Het doel van de m.e.r.-procedure is om de milieueffecten in beeld te brengen en deze een plek te geven in de te maken afwegingen. De NRD dient hiervoor als achtergrond document.

Naar verwachting wordt het voornemen tot het starten van een m.e.r.-procedure medio januari 2019 gepubliceerd. Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen op dit voornemen. Tijdens de zienswijzeperiode worden er drie informatiebijeenkomsten georganiseerd. U wordt hier uiteraard voor uitgenodigd in een volgende nieuwsbrief.

*******************

Meekoppelkansen: Dit zijn maatregelen die een relatie met de A4 of de Rijksdoelstellingen hebben, maar geen (grote) impact hebben op de doelstelling. Voorbeelden hiervan zijn maatregelen die de weg wel duurzamer maken of beter inpassen. Degene die primair verantwoordelijk is voor de meekoppelkansen qua uitvoering en financiering wordt in een later stadium bepaald.

Regiowensen: Dit zijn wensen vanuit de regio. Deze maatregelen hebben geen directe relatie met de A4, maar hebben betrekking op het verbeteren van het onderliggend wegennet of wel een kwaliteitsimpuls voor de omgeving. De financiering en uitvoering ligt primair bij andere overheden/partijen.

 


 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...