Het verkennen van de milieueffecten

February 08, 2019 228 keer bekeken 0 comments

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat onderzoeken wat de effecten zijn op het milieu als we maatregelen treffen op het traject. Dit doen we door het opstellen van een milieueffectrapportage.

Milieu speelt een belangrijke rol in de besluitvorming over de aanpassing van de weg, benadrukt manager Planproducten Victor Hooijmeijer. ’We hebben van de minister van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht gekregen om de doorstromings- en verkeersveiligheidsproblemen op de A4 op te sporen en mogelijke oplossingen te verkennen. Daar hoort het ontwerpen van eventuele wegaanpassingen bij, het in beeld brengen van de kosten, maar ook het in kaart brengen van de bijbehorende milieueffecten. De milieueffecten zijn dus een belangrijk element in de afweging die de minister uiteindelijk maakt.’

Alle effecten
In de m.e.r.-procedure brengen we alle milieueffecten in kaart. Hooijmeijer: ‘We onderzoeken niet alleen lucht- en geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld ook de invloed van de weg op de waterhuishouding. En we doen ook natuur- en bodemonderzoek. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er beschermde dier- of plantensoorten in het gebied leven. Of dat er archeologie in de grond zit waar je in de verdere uitwerking rekening mee wil of moet houden.’ 

Effecten vergelijken
In de milieueffectrapportage brengen we de effecten in kaart voor de verschillende varianten, zodat de effecten onderling vergeleken kunnen worden. ‘We bekijken ook welke oplossingen er voor eventuele nadelige effecten zijn. We kunnen straks aangeven dat het aanpassen van de weg een effect heeft, bijvoorbeeld een toename van de geluidsbelasting op een bepaalde plek.’ 

Hoe nu verder
In de tweede helft van 2019 verwacht het ministerie de m.e.r.-procedure voor de Verkenning afgerond te hebben. Hooijmeijer: ’Daarbij wil ik nog verduidelijken dat de volledige m.e.r.-procedure daarmee niet is afgerond. Aan het eind van deze verkenningsfase neemt de minister een voorkeursbesluit, mede op basis van de informatie uit de milieueffectrapportage die er dan is. Daarna start de volgende fase van het project: de Planuitwerking. In deze fase werken we het ontwerp van het voorkeursalternatief verder uit. Daar hoort vervolgens bij dat er op basis van dat gedetailleerdere ontwerp verder gekeken wordt naar de milieueffecten. De milieueffectrapportage die we nu opstellen vullen we dan in de Planuitwerkingsfase aan met de milieuanalyses voor dit detailontwerp. Het geheel leggen we dan ter inzage. Dat is naar verwachting in 2020.’

Voornemen een m.e.r.-procedure te starten
In de tussentijd blijven we communiceren over wat we hebben gedaan en gaan doen. Een formeel moment daarin was de publicatie van de kennisgeving op 17 januari 2019 waarin wordt aangegeven dat we een m.e.r.-procedure starten. Tot 13 februari 2019 kan iedereen hier een zienswijze op indienen. Daarnaast organiseerden we de afgelopen maanden regelmatig informatiebijeenkomsten, waarop iedereen geïnformeerd is over de stand van zaken in het project. Ook de projectwebsite www.A4Burgerveen-N14.nl is een goede bron om op de hoogte te blijven van het project.  

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...