Terugblik informatieavonden over start m.e.r.-procedure

February 08, 2019 212 keer bekeken 0 comments

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hield in januari informatieavonden over het voornemen een m.e.r.-procedure te starten voor de Verkenning A4 Burgerveen-N14. In Voorschoten, Zoeterwoude en Nieuwe Wetering konden omwonenden en andere geïnteresseerden langskomen voor meer informatie.

De bewoners kwamen verspreid over de avond binnen. Bij de ingang werden ze welkom geheten en kregen ze een informatiemap mee. Met de map in de ene hand en een kopje koffie in de andere hand, konden ze een rondje door de zaal lopen langs verschillende informatieborden. Via de borden werden ze meegenomen in de stappen die tot nu toe zijn gezet in het proces. De laatste borden gingen over de m.e.r.-procedure en de thema’s die onderzocht gaan worden. De m.e.r.-procedure heeft als doel het in kaart brengen van de milieueffecten van mogelijke maatregelen ter verbetering van de doorstroming op het traject. Zo kan het aspect milieu goed worden meegewogen bij het maken van keuzes. 

Bij het bord met daarop een globale tekening van de weg, blijven de meeste mensen staan. Dat verbaast Dirk Jan Kiljan, technisch manager van het project, niet: ‘In deze fase hebben we nog geen concreet wegontwerp, maar veel mensen zijn wel geïnteresseerd in de ligging. Hoe gaat de weg liggen en waar gaat de weg liggen?’ Kiljan legt bewoners aan de hand van de kaart uit wat er tot nu toe uit de Verkenning naar voren is gekomen en waar de weg aangepast zal worden. 

Ook Henk de Kluijver, de geluidstechnicus, krijgt veel vragen. ’Geluid raakt mensen’, zegt hij daarover. ‘Bewoners merken dat het verkeer op het traject de afgelopen jaren is toegenomen en daarmee het geluid ook. Als er een extra rijbaan bijkomt, wordt dat alleen maar erger, vrezen ze.’ Op specifieke vragen als ‘Gaan jullie geluidschermen plaatsen’, heeft Kluijver nog geen antwoord. ‘De onderzoeken zijn nog in volle gang. Maar we kunnen wel vertellen hoe we gaan meten en welke nieuwe technieken en middelen er zijn om geluidshinder te verminderen.’ 

Bezoekers stellen veel technische vragen. Veel bewoners hebben zich ingelezen en zijn geïnteresseerd in de technieken die Rijkswaterstaat gebruikt. ‘Stel dat er een geluidsscherm aan de overkant van de weg wordt geplaatst, wat merken wij daar dan van?’, klinkt het bijvoorbeeld. De Kluijver beantwoordt alle vragen geduldig. Voor sommige antwoorden pakt hij zijn laptop erbij, waarop hij met een speciaal programma geluidsberekeningen doet voor bewoners. 

In Nieuwe Wetering gaat de aandacht vooral naar het Ringvaartaquaduct. De minister heeft eind november 2018 besloten om nieuwbouwopties voor het Ringvaartaquaduct in de richting van Amsterdam naar Den Haag te onderzoeken. Er worden op dit moment twee varianten onderzocht. De eerste is het slopen van het oude Ringvaartaquaduct en het realiseren van een nieuw Ringvaartaquaduct op dezelfde locatie. De tweede variant is het realiseren van een nieuw aquaduct aan de oostzijde van het huidige nieuwe aquaduct. 

Deze laatste variant raakt meerdere (vastgoed)percelen. Er zijn dan ook veel grondeigenaren en ondernemers aanwezig. Omgevingsmanager Noraly Wieldraaijer staat hen geduldig te woord. ‘Ik begrijp de zorgen van de ondernemers, zij worden mogelijk direct geraakt door de plannen. Daarom is het belangrijk dat we een zorgvuldige afweging maken tussen de varianten die we onderzoeken. Een groot deel van de ondernemers heb ik al gesproken tijdens individuele gesprekken voorafgaand aan de informatieavond. Op de informatieavond zelf is er alle ruimte om aanvullende vragen te stellen.’ 

Het ministerie verneemt graag van u wat niet mag worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten van de mogelijke maatregelen.Het indienen van een zienswijze kan tot en met 13 februari.

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...