Structuurvisie A4 Burgerveen - N14 vastgesteld

July 08, 2020 138 keer bekeken 0 comments

De Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14 lag van 24 januari tot en met 5 maart 2020 ter inzage. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de structuurvisie inmiddels vastgesteld en maakte dit bekend in de Staatscourant van woensdag 8 juli 2020. Alle documenten staan vanaf woensdag 8 juli op www.platformparticipatie.nl/burgerveen. Tegen deze structuurvisie kan geen beroep worden ingesteld.

De structuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen – N14, die vanaf eind 2017 is doorlopen. Tijdens de verkenning brachten we de problemen voor dit deel van de A4 in beeld en onderzochten we oplossingsrichtingen.

Pakket aan maatregelen

De Structuurvisie A4 Burgerveen – N14 bevat een pakket aan maatregelen om de problemen op de A4 aan te pakken. Dit pakket aan maatregelen heet het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is in nauwe samenwerking met lokale en regionale overheden tot stand gekomen. Ook bedrijven en bewoners uit de omgeving van de A4 zijn hierbij intensief betrokken. De maatregelen moeten leiden tot het verbeteren van de doorstroming op de A4 en daarmee de doorstroming van het onderliggende wegennet. Een aantal maatregelen heeft ook een positief effect op de verkeersveiligheid, wat het aantal incidenten zal beperken en daarmee ook een positief effect heeft op de doorstroming van de A4.

De belangrijkste maatregelen zijn:
- de aanleg van een extra rijstrook langs het hele traject vanaf knooppunt Burgerveen tot de N14 in beide richtingen;

- het vervangen van het Ringvaartaquaduct Haarlemmermeer in de richting Leiden – Den Haag;

- de uitbreiding van de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade met twee rijstroken per richting. Hiermee wordt de uitwisseling van verkeer tussen de hoofd- en parallelrijbaan ter hoogte van de N11 verbeterd.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings