Aan het begin van de m.e.r.-procedure konden mensen zienswijzen indienen. Wat houdt dit in?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden dienden tussen 17 januari en 13 februari 2019 48 zienswijzen in. Daarin vragen ze aandacht voor onderwerpen die onderzocht moeten worden tijdens de m.e.r.-procedure en/of van belang zijn voor het project als geheel.

De zienswijzen gaan in op uiteenlopende onderwerpen. Denk onder andere aan geluid en geluidshinder, luchtkwaliteit, landschappelijke inpassing, bereikbaarheid, economische gevolgen en de mogelijke compensatie hiervan. Ook hebben de zienswijzen betrekking op verschillende fasen van het project; naast de Verkenning - die nu loopt - gaan sommige zienswijzen ook in op de Planuitwerking en Realisatie. Belanghebbenden vragen onder andere om het onderzoeken van maatregelen die geluidsoverlast van de weg verminderen. Ook het onderzoeken van mogelijke gevolgen voor de omgeving van de uitstoot van fijnstof is een onderwerp waarvoor verschillende zienswijzen aandacht vragen. De gevolgen en eventuele compensatie voor omliggende bedrijven van een mogelijke verplaatsing van het Ringvaartaquaduct is een ander belangrijk onderwerp. Belanghebbenden vragen verder onder meer naar aandacht voor hinder tijdens de bouw (trillingen, waterverontreiniging, verkeershinder). Ten slotte wordt in een aantal zienswijzen gevraagd om ontwikkelingen in de omgeving als de Rijnlandroute en woningbouwprojecten mee te nemen bij de Verkenning A4 Burgerveen-N14.

Wat is er met de zienswijzen gedaan?

Het project A4 Burgerveen-N14 heeft een samenvattende reactienota opgesteld, die op de meest voorkomende onderwerpen ingaat. De nota schetst of en hoe de zienswijzen worden meegenomen in de m.e.r.-procedure en het verdere verloop van het project. De reactienota staat op projectwebsite www.a4burgerveen-n14.nl en is gemaild naar iedereen die een zienswijze heeft ingediend.

Milieueffectrapport

Twitter

Cookie-instellingen