Vindt er nog inspraak plaats over de uitkomsten?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

Het MER wordt in januari tezamen met de Ontwerp Structuurvisie ter inzage gelegd. Op beide stukken is inspraak mogelijk. Dit MER komt ter inzage op de website van het Publieksparticipatie (www.centrumpp.nl).

Inspraakreacties kunnen schriftelijk of via de website van het Centrum Publieksparticipatie worden ingediend. Ook ligt het milieueffectrapport ter inzage op een aantal locaties in de regio. Deze locaties en de termijnen waarbinnen gereageerd kan worden, kunt u vinden in de advertentie die voorafgaande aan de inspraaktermijn wordt gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen in (de omgeving van) het plangebied.

Eenieder kan in deze periode een reactie geven op de Ontwerp Structuurvisie en het MER. Tevens worden de betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs aangeschreven voor een reactie op het MER. In deze fase toetst ook de Commissie m.e.r. het MER op volledigheid en juistheid. Alle reacties worden door de minister beantwoord en al dan niet meegenomen in de definitieve Structuurvisie. Na inspraak en behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, wordt de Structuurvisie vastgesteld.

Het voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt in een Tracébesluit. Daarbij wordt opnieuw een m.e.r-procedure doorlopen. Deze procedure is dan gericht op het nemen van dat besluit.

Milieueffectrapport

Twitter

Cookie-instellingen