Wat betekent de stikstofdiscussie voor dit project?

Er moet voor ieder project afzonderlijk een onderbouwing van de haalbaarheid met betrekking tot stikstof zijn opgenomen. Om die reden is voor het voorkeursalternatief nader onderzoek verricht (Bijlage 7 bij de Structuurvisie).

Bij het opstellen van het milieueffectrapport (MER) in de Verkenningsfase is uitgegaan van het toen nog geldende Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Echter, na de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019, mag het PAS niet meer gebruikt worden bij de vaststelling van een besluit. Er moet voor ieder project afzonderlijk een onderbouwing van de haalbaarheid met betrekking tot stikstof zijn opgenomen. Om die reden is voor het voorkeursalternatief nader onderzoek verricht (Bijlage 7 bij de Structuurvisie). In dit onderzoek is aangetoond dat de verbreding van de A4 per saldo voor de aanleg- en gebruiksfase niet leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. 

Twitter

Cookie-instellingen