Waarom wordt er een Milieueffectrapport (MER) opgesteld?

Het milieueffectrapport (MER) brengt de milieueffecten van de beoogde maatregelen voor de A4 Burgerveen-N14. Het doel is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over het project.

Per maatregel wordt aangegeven wat naar verwachting het effect is op het milieu. Het MER wordt meegenomen bij het besluit of geplande maatregelen wel of niet moeten doorgaan. Ook wordt bekeken hoe eventuele negatieve effecten op de omgeving verminderd kunnen worden door aanvullende maatregelen zoals onder andere geluidsschermen. Een MER bevat onder meer onderzoeken naar geluid, luchtkwaliteit en inpassing in het landschap, maar ook de verkeerskundige onderbouwing wordt meegenomen. Voor het MER in de Planuitwerkingsfase wordt het MER uit de Verkenningsfase van het project uitgewerkt en aangevuld met uitkomsten van nieuwe onderzoeken.

Twitter

Cookie-instellingen