Is er in de volgende fase (de Planuitwerking) ook nog inspraak mogelijk?

Het voorkeursalternatief uit de Structuurvisie wordt verder uitgewerkt in een (Ontwerp-)Projectbesluit. Het Ontwerp-Projectbesluit en het Plan-MER (Plan-milieueffectrapport) zullen ook weer ter inzage worden gelegd. Iedereen kan hier een zienswijze op indienen.

Op alle zienswijzen geeft Rijkswaterstaat een formele, schriftelijke reactie. De zienswijzen en de antwoorden hierop bundelt Rijkswaterstaat in een zogenaamde Nota van Antwoord. Rijkswaterstaat publiceert deze nota wanneer er een definitief Projectbesluit is vastgesteld. Tegen het definitieve Projectbesluit is beroep mogelijk. Dit is alleen mogelijk voor diegenen die een zienswijze op het Ontwerp-Projectbesluit hebben ingediend.

Twitter

Cookie-instellingen